Ochrana osobných údajov

 

 I.Základné ustanovenia

 

1/Správcom osobných údajov podľa č. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ

č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto

údajov (ďalej len „GDPR“) je LUX-MARK, spol. s r.o., IČO 34 106 391, so sídlom Hlavná 54,

929 01 DUNAJSKÁ STREDA (ďalej len „správca“)

 

 2/Kontaktné údaje správcu sú:

Adresa:  Hlavná 54, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko

e-mail: info@okenice-luxmark.sk

Telefón: +421 31 552 62 11, +421 905 300 792

 

 3/Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo, alebo nepriamo identifikovať,

najmä odkazom na určitý identifikátor, napr. meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor,

alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo

spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.

 

 4/Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

 II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 

1/Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu poskytol obchodný partner, alebo osobné údaje, ktoré

správca získal na základe plnenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov – objednávky, zmluvy...

 

 2/Správca spracováva identifikačné a kontaktné údaje , potrebné na plnenie objednávky, zmluvy...

 

 III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 

1/Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

plnenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov medzi oboma obchodnými partnermi

podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

 

2/Účelom spracovania osobných údajov je:

vybavenia objednávky a výkon práv a povinností, vyplývajúcich z obchodného vzťahu, pri objednávke sú

vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt...),

poskytnutie osobných údajov je základnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, ... atď, bez

poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo zo strany správcu plniť,

za účelom fakturácie.

 

IV. Doba uchovávania údajov

 

1/Správca uchováva osobné údaje:

po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností, vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi oboma

obchodnými partnermi, a v súlade s legislatívou Európskej únie a Slovenskej republiky,

v prípade súhlasu so zasielaním obchodných oznámení, bude email uchovávať po dobu 5 rokov,

po uplynutí doby nevyhnutnej na výkon práv a povinností, vyplývajúcich z obchodného vzťahu,

správca osobné údaje vymaže.

 

 V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 

 1/Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

podieľajúce sa na dodaní tovaru (služieb), realizácií platieb

osoby podieľajúce sa na vedení ekonomickej a účtovnej evidencie

 

VI. Dotknutá osoba má právo

 

právo na prístup k osobným údajom podľa č. 15 GDPR,

právo na opravu osobných údajov podľa čl.16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania,

podľa č. 18 GDPR,

právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,

právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,

právo na presnosť údajov podĺa čl. 20 GDPR,

právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne, elektronicky alebo emailom

správcom uvedeným v čl III. týchto podmienok

máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate

že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

 VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 

1/ Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie

osobných údajov,

2/ Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov

v listinnej podobe,

3/ Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

 VIII. Záverečné ustanovenia

 

1/ Odoslaním dopytu a objednávky potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných

údajov a že ich prijímate v celom rozsahu.

2/ Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov

zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu na Vašu emailovú

dresu, ktorú ste správcovi poskytli.

3/ Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.